הכנת תחשיבים כלכלים לצורך חקיקת חוקי עזר

חוקי עזר הינם האמצעי העיקרי העומד לרשות הרשויות המקומיות, שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומי חובה למימון פעולותיה. חוק העזר מהווה "חקיקת משנה" ונחקק על ידי רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות) ואיגודי ערים.

בהתאם לפקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, מוסמכות הרשויות המקומיות לקבוע חובה על תשלום אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים בחוקי העזר וזאת ככל הנדרש לצורך ביצוע חובותיהן וסמכויותיהן.
לפני קבלת אישור משרד הפנים לחוק העזר, יש לאשר במשרד הפנים את התחשיב שעל פיו נקבעה גביית התשלומים, לדוגמא: תחשיב היטל תיעול או תחשיב היטל סלילה. התחשיב מבוצע בהתאם לנוהל מסודר אשר קבע משרד הפנים ומחייב את כל הרשויות המקומיות לעבוד לפיו.

חברת טלדר עוסקת בהכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר על פי הנהלים של משרד הפנים ובעלת ניסיון רב בפיתוח מודלים כלכליים כמותיים אשר מותאמים לבסיס התחשיב המוצע.