מיצוי הכנסות ממיזמי פיתוח שכונות ומתחמים מסחריים

רשויות מקומיות מבצעות פרויקטי פיתוח עתירי תקציב ומשאבים וזאת על פי תוכניות מפורטות ובהתאם לתוכניות בניין עיר (תב"ע) מאושרות. על מנת לעמוד בהתחייבויות הפיתוח לתושבים העתידים לגור בפרויקטים אלו ו/או ליזמים הפרטיים, נדרשת הרשות המקומית לבחון את המקורות הכספיים העומדים לרשותה לצורך מימון העבודות במתחמים השונים (יש לזכור, כי התושבים ו/או היזמים הפרטיים משלמים לרשות המקומית היטלי פיתוח בסכום הקבוע בחוק. היטלים אלו, לעיתים, אינם מכסים את כל עלות המטלות הנדרשות בתב"ע).

חברת טלדר רואה בניהול הפרויקט מההיבט הכלכלי את אחד מהמרכיבים הראשיים להצלחתו של המיזם. ניהול כלכלי הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים (מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. (פרויקט עפ"י תפיסת עולמנו הוא מאמץ זמני ליצירת שירות או מוצר ייחודי או במילים אחרות לקיחת תשומות משאבים והפיכתם לתפוקות רצויות באמצעות כלים כלכליים שניתנים ע"י חברת טלדר).

במסגרת משימות הניהול הכלכלי של הפרויקט מבוצע בין היתר:

  • הכנת תוכנית עסקית לפרויקט ביצוע ניתוחי רגישות והצבעה על פערים ונקודות תורפה.
  • יצירת התנאים המקדמיים לכיסוי מיטבי של עלויות הפיתוח במייזם. (חוקי עזר, גיוס הון מימון ממשלתי וכו').
  • מיצוי מכלול התקבולים לרבות היטלי ההשבחה, היטלי הפיתוח, והכנסות נוספות בפרוייקט.
  • יצירת שלביות לביצוע והתאמתו ליכולות המימון והתקבולים כך שתהיה "אפס" חשיפה מצד הרשות לביצועי היזם.
  • דאגה לרישומים החשבונאים והדיווחים השונים בהתאם לדרישות הרגולטור הרלוונטי.
  • ניהול תזרימי ההכנסות וההוצאות בפרויקט.
  • שמירה על מסגרת התקציב.
  • הקפדה על ביצוע בלו"ז ובתנאים שנקבעו.

חברת טלדר מגבשת לרשות המקומית מודל כלכלי מפורט (בדומה לגאנט- כלי זה מבוסס על פירוק המיזם לפעילויות, קביעת זמני התחלה וסיום של כל פעילות, הגדרת קשרים בין פעילויות ומשאבים הדרושים לביצוע הפעילות) אשר מצביע על המקורות והשימושים של פרויקטי הפיתוח. מודל זה פורש בפני הרשות את צפי ההכנסות העתידיות ואת הדרכים למצות אותן לצד זיהוי ההוצאות העתידיות שלה ובהתאם – מה יהיו דרכי המימון הטובות ביותר, כך שתוכל לעשות זאת במינימום סיכון ובמקסימום תפוקה.