הכנת תוכניות עסקיות להקמת פרויקטים מוניציפאליים

רשויות מקומיות רבות מבצעות פרויקטים עתירי תקציב לרווחת התושבים. רשות מקומית פועלת, בתחום זה, ככל גוף עסקי כלכלי – במסגרת אילוצים תקציביים וסדר זמנים. ככל גוף עסקי, גם הרשות המקומית צריכה לאזן בין
צרכים, רצונות ודרישות, לבין מקורותיה הכספיים. תפוקות מול תשומות. מתוך תקציב נתון, צריכה הרשות המקומית, למצות את המקסימום שביכולה. מיצוי המקורות יעשה ע"י חלוקה מיטבית של מספר פרויקטים פוטנציאליים ולוחות זמנים לביצוע. בדיוק מסיבה זו חשיבותה הגדולה של הכנת תוכנית עסקית מדויקת, מתוזמנת, ומתומחרת לכל פרויקט.
תכנית עסקית מוגשת לרוב כדוח מורכב אשר מנתח את הכדאיות הכלכלית ביישומו של הפרויקט במגבלות לו"ז נתון.
התוכנית העסקית מציגה ניתוח עתידי של הפרויקט ומספקת הערכה כלכלית על בסיס הנחות עבודה ונתונים עסקיים.

טלדר מתמחה בבניית תכנית עסקית מפורטת לפרויקטים מוניציפאליים אדירים ועתירי תקציב דוגמת איצטדיון סמי עופר בחיפה, הקמת מתחם הארנה בירושלים ורבים אחרים.
התוכנית העסקית קובעת את המטרות, היעדים, אבני הדרך ומתווה מודל כלכלי הכולל:

  •  הגדרת תחומי הפרויקטים ועקרונות הפעלתם
  •  ניתוח אפשרויות יישום הפרויקטים
  •  ניתוח כל מערך ההכנסות וההוצאות
  •  הכנת דו"חות רווח והפסד ותזרימי מזומנים לפרויקט
  •  ניתוח כוח האדם המתוכנן לצורך ביצוע הפעילות
  •  השקעות נדרשות והתפוקות שינבעו מהפעילות.

מכיוון שהפרויקטים הינם עתירי תקציב ומשאבים והינם מורכבים מאוד מבחינה תפעולית ובירוקרטית, יש צורך במיומנות רבה ובהכרת המרחב המוניציפאלי – מומחיות ייחודית של חברת טלדר, אשר מבצעת כבר שנים תכניות עסקיות לפרויקטים מוניציפאליים.