במהלך שנות פעילותה צברה טלדר ניסיון ייחודי בתחום המוניציפאלי ככלל ובתחום הכלכלי בפרט. לאור זאת, מתבקשת טלדר לספק לרשויות המקומיות חוות דעת לצרכים פנימיים שונים, בהם לצרכים משפטיים בנושאים כלכליים
מקצועיים כגון – תחשיבים של חוקי עזר, תחשיבים של התחשבנות בין רשות מקומית לחברות ניהול (בתחום החינוך), הכנסות והוצאות במסגרת תוכניות עיר בניין, הסכמי פיתוח וכדומה.

במסגרת חוות הדעת מבצעת טלדר איסוף מדוקדק של כל החומרים הרלוונטיים לחוו"ד ומבצעת בדיקות כלכליות, ניתוחי השוואה, בדיקות היתכנות וסבירות כלכלית של נשוא חוות הדעת. כחלק מליווי חוות הדעת, נותנת טלדר,
במידת הצורך, עדות בבית משפט.