ניהול מערך ביקורת ובקרה

טלדר מנהלת מערכי ביקורת ובקרה באוריינטציה כספית, ברשויות מקומיות, בעמותות ובגופי הסמך המוניציפאליים. המערך מורכב ביקורת ובקרה ואף שמילים אלו נולדו מאותו השורש (ב.ק.ר), משמעותן שונה אך משלימה.

מערך הביקורת כולל בראש ובראשונה שיפוט והערכה, מתן חוות דעת וחקירת התהליך או המצב על מנת לתקן ליקויים ולהשוות בין המצב בפועל לבין הנורמה או התקן הנדרש. כך, מבצעת טלדר ביקורת תפקודן וניהולן החשבונאי של הרשויות, חברות וארגונים ציבוריים.

לצד זאת פועל מערך הבקרה, שמטרתו – השגת שליטה רציפה בפעילות ההליך, על מנת לוודא ביצוע יעיל ומוצלח. הבקרה יכולה להסתכם בתיקון סטיות מינימאלי או להגיע עד כדי ביצוע ממשי של התהליך.

חברת טלדר מבצעת הן ביקורת והן בקרה על תהליכים שונים ופעילויות שונות ברשויות המקומיות.

לדוגמא:

  1. פיקוח ובקרה על פעילות הרשות בנוגע לחלוקת כספי תמיכות לעמותות הפועלות בתחום המוניציפאלי של הרשות המקומית. פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה שניתנה עפ"י קריטריונים ואמות מידה ובהלימה לחוזר למנכ"ל משרד הפנים, הנחיות המועצה המקומית וחוק העמותות.
  2. טלדר עורכת ביקורת שכר על קבלני השירות המועסקים ברשות, למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן ועמידת הרשות בדרישות החוק והמוסר החלים עליה כגוף ציבורי. במסגרת זו מבצעת טלדר עבור הרשויות המקומיות תהליך של ביקורת על דוחות השכר של החברה הקבלנית החיצונית.